Balansrapport & Resultatrapport

Rapporter

Rapporter direkt från
Fortnox till Google sheets

Förutom att vi erbjuder alla Fortnox exportmöjligheter har vi även skapat några färdiga rapporter för er att exportera.  Detta gör det snabbt och enkelt för dig att få ut en balansrapport eller en resultatrapport från Fortnox direkt in till Google sheets. 

Balansrapport

  1. En balansrapport, även känd som balansräkning, är en finansiell rapport som sammanfattar företagets tillgångar, skulder och eget kapital vid en given tidpunkt. Den ger en översikt över företagets ekonomiska ställning och används för att bedöma företagets soliditet, likviditet och lönsamhet.

En balansrapport består av tre huvudsektioner: tillgångar, skulder och eget kapital.

  1. Tillgångar: Detta avsnitt listar företagets resurser och ägodelar. Det kan omfatta kategorier som kontanter, kundfordringar, lager, fastigheter, maskiner och fordon. Tillgångar kan delas upp i långfristiga tillgångar (tillgångar som förväntas vara i företagets ägo under en längre tid) och kortsiktiga tillgångar (tillgångar som förväntas omvandlas till kontanter inom ett år).
  2. Skulder: I detta avsnitt redovisas företagets skulder och åtaganden gentemot tredje part. Det kan inkludera lån, leverantörsskulder, skattefordringar och obetalda räkningar. Skulder kan också delas upp i långfristiga skulder (skulder som ska betalas tillbaka över en längre tid) och kortsiktiga skulder (skulder som förväntas betalas tillbaka inom ett år).
  3. Eget kapital: Detta avsnitt visar ägarnas ekonomiska intresse i företaget. Det kan inkludera aktiekapital, upparbetade vinster eller förluster samt andra reserver.

Genom att analysera balansrapporten kan intressenter, såsom investerare, kreditgivare och företagsledare, bedöma företagets ekonomiska hälsa. De kan utvärdera företagets soliditet genom att titta på förhållandet mellan tillgångar och skulder. En stark balansrapport med tillgångar som överstiger skulderna indikerar oftast ett stabilt och långsiktigt hållbart företag. Dessutom kan balansrapporten användas för att bedöma företagets likviditet genom att undersöka företagets förmåga att betala sina skulder i tid. Slutligen kan den ge insikt i företagets lönsamhet genom att analysera förhållandet mellan tillgångar, skulder och eget kapital över tid.

Sammanfattningsvis ger en balansrapport en översikt över företagets finansiella ställning genom att presentera tillgångar, skulder och eget kapital vid en specifik tidpunkt. Det är ett viktigt verktyg för att bedöma företagets ekonomiska hälsa och fatta informerade beslut

Resultatrapport

En resultatrapport, även känd som resultaträkning eller resultaträkenskap, är en finansiell rapport som visar företagets intäkter, kostnader och vinst eller förlust under en viss period. Den ger en översikt över företagets lönsamhet och hjälper till att bedöma företagets ekonomiska prestation.

En resultatrapport består av 5 huvudsektioner: intäkter, kostnader, bruttovinst, övriga kostnader och vinst eller förlust. 

  1. Intäkter: Detta avsnitt listar företagets intäkter under rapporteringsperioden. Det kan inkludera försäljning av varor eller tjänster, ränteintäkter, licensavgifter eller andra intäkter som genereras av företaget.
  2. Kostnader: I detta avsnitt redovisas företagets kostnader och utgifter under rapporteringsperioden. Det kan inkludera kostnader för råvaror, löner och lönebikostnader, marknadsföring, försäljning, administrativa kostnader och eventuella andra kostnader som är nödvändiga för att driva företaget.
  3. Bruttovinst: Bruttovinsten beräknas genom att subtrahera kostnaderna från intäkterna. Det representerar företagets vinst före avdrag för övriga kostnader såsom försäljnings-, administrations- och räntekostnader.
  4. Övriga kostnader: Utöver de direkta kostnaderna redovisas eventuella övriga kostnader som företaget har, såsom försäljningskostnader, administrativa kostnader, räntekostnader eller skatt.
  5. Vinst eller förlust: Slutligen beräknas företagets vinst eller förlust genom att dra av alla kostnader, inklusive övriga kostnader, från intäkterna. Om resultatet är positivt genererar företaget vinst, medan ett negativt resultat indikerar förlust.

Resultatrapporten ger en översikt över företagets lönsamhet under en specifik period. Den kan användas för att analysera och utvärdera företagets intäkter, kostnader och vinstmarginaler. Det är ett viktigt verktyg för att bedöma företagets ekonomiska prestation, fatta beslut om framtida strategier och utvärdera företagets konkurrenskraft. Resultatrapporter jämförs ofta över olika perioder för att analysera trender och förändringar i företagets lönsamhet över tid.

Sammanfattningsvis ger en resultatrapport en översikt över företagets intäkter, kostnader och vinst eller förlust under en viss rapporteringsperiod. Den används för att bedöma företagets lönsamhet och hjälper till att fatta informerade beslut om företagets ekonomi och framtida riktning.

Fortnox erbjuder en molnbaserad plattform så att småföretagare och redovisningsbyråer kan hantera sin ekonomi och administration effektivt. Plattformen är marknadsledande i Sverige. Det ger också kunder tillgång till finansiella tjänster och företagsförsäkringar. Fortnox grundades 2001 och har sitt huvudkontor i Växjö. För ytterligare information se www.fortnox.se.