NewSeed policy för dataskydd

Personuppgifter

NewSeed behandlar namn och kontaktuppgifter till kunden och i förekommande fall kundens företrädare i kundregister för att kunna administrera uppdraget. De uppgifter NewSeed sparar kan vara Google id, namn, E-post, telefonnummer, företagsnamn, organisationsnummer, adress, Fortnox databasnummer. Den legala grunden för behandlingen av personuppgifterna är att NewSeed ska kunna fullgöra sina förpliktelser enligt avtal med kund. Uppgifterna kan komma att sparas i elva år från utgången av det år då avtalet eller uppdraget avslutades. 

NewSeed behandlar räkenskapsinformation och däri ingående personuppgifter som namn, adress, personnummer, E-post, telefonnummer, företagsnamn, organisationsnummer, adress. Den legala grunden för behandlingen av personuppgifterna är att NewSeed ska kunna fullgöra Bokföringslagen, Årsredovisningslagen och andra tillämpliga lagar och föreskrifter. Uppgifterna måste sparas i minst sju år från utgången av det kalenderår då räkenskapsåret avslutades.

NewSeed sparar även anteckningar och arbetsmaterial vilka kan innehålla personuppgifter som NewSeed erhållit och behandlat inom ramen för avtalet med kunden för att kunna fastställa, göra gällande och försvara sig mot rättsliga anspråk. Den legala grunden för arkiveringen är att NewSeed har ett berättigat intresse av att få spara handlingar för att kunna fastställa, göra gällande och försvara sig mot rättsliga anspråk. Uppgifterna kan komma att sparas i elva år från utgången av det år då avtalet eller uppdraget avslutades.

NewSeed behandlar namn och kontaktuppgifter till kunden och i förekommande fall kundens företrädare för att kunna kontakta kunden, erbjuda fler av NewSeeds tjänster och för direktmarknadsföring (vilket kunden kan avregistrera sig från). Uppgifterna används också för att kontakta kunden för att få feedback för att kunna utveckla och förbättra NewSeeds tjänster. Den legala grunden för behandlingen är en intresseavvägning för att tillgodose NewSeeds berättigade intresse av att, i begränsad omfattning, kunna informera om samt erbjuda olika marknadsaktiviteter och tjänster till en utvald målgrupp. Den registrerade har rätt att när som helst motsätta sig denna behandling. 

NewSeed har rätt att radera personuppgifter utan samtycke från den registrerade.

Den registrerades rättigheter

Den registrerade har rätt att begära ut och få en bekräftelse från NewSeed om NewSeed behandlar personuppgifter som rör den registrerade, samt i sådant fall begära tillgång till de personuppgifterna i form av ett registerutdrag. 

Den registrerade har rätt att begära rättelse om någon uppgift är felaktig eller fullständig.

I den utsträckning som gällande dataskyddslagstiftning tillåter har den registrerade rätt att motsätta sig behandling som stödjer sig på NewSeeds berättigade intresse. Om NewSeed kan visa att det finns tvingande, berättigade skäl för behandlingen får NewSeed fortsätta behandlingen, trots att den registrerade motsatt sig behandlingen.

Den registrerade kan i vissa fall få sina personuppgifter raderade eller rätt att invända mot behandlingen.

Säkerhet

NewSeed vidtar alla de tekniska och organisatoriska åtgärder som krävs för att skydda personuppgifter och säkerställa att behandlingen sker i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning. I vissa fall anlitas tjänsteleverantörer och systemleverantörer som behandlar personuppgifterna på NewSeeds uppdrag och enligt NewSeeds instruktioner. Dessa leverantörer är även skyldiga enligt gällande dataskyddslagstiftning att vidta lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda personuppgifterna.

Kontakt

Frågor kring NewSeeds databehandling kan ställas till e-post: controller@newseed.se

Den registrerade har rätt att vända sig till Integritetsskyddsmyndigheten (www.imy.se) vid klagomål på NewSeeds behandling av personuppgifter.